The Complete Guide To Emojis That Mean Dirty Words

Spread the love

Shall I compare thee to a [peach emoji]?


View Entire List ›

BuzzFeed – Tech

SEO ย่อมาจาก (Search Engine Optimization) SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการทำ SEO ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา(Content) ของเว็บไซต์ หรือว่าโครงสร้างของเว็บไซต์(Site structure) และลิ้งค์เชื่อมโยงภายนอก(backlink) เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณ seo การทำ SEO Off-Page เป็นการเชื่อมโยงลิ้งค์ภายนอกมายังเว็บไซต์ ที่ต้องการที่จะให้ติดอันดับเรียกว่า Backlinkนั้นเอง แต่การเชื่อมโยงลิ้งค์นั้น ก็มีหลากหลายเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป แนะนำให้ทำ On page ให้ดีก่อน แล้วค่อยมาทำ Off page ทีหลัง
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 4 =